43 Locations.


  Algemeen   Autofit   Bandenprof     CarXpert   First Stop   James Autoservice   OTO Partner   Point S     Reset filters
Onze klantenbeoordeling
Bandenmontagebedrijven.nl
5

23 beoordelingen
2 met sterren

Ten aanzien van de dienstverlening van Bandenmontagebedrijven.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Bandenmontagebedrijven.nl aanvaardt de Garage aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, in zowel enkelvoud als meervoud:

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.3 Dienst: de dienstverlening die door Bandenmontagebedrijven.nl wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en Garage in contact met elkaar kunnen komen producten en voor het beoordelen en vergelijken van Garages

1.4 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot opdrachtgevers en Garages.

1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft aan een Garage voor het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van de website.

1.6 Garage: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever.

1.7 website: de website www.bandenmontagebedrijven.nl.

Artikel 2 Dienstverlening

2.1 Bandenmontagebedrijven.nl biedt op de website een platform aan waarop opdrachtgevers en Garages met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Bandenmontagebedrijven.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Bandenmontagebedrijven.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haardienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

2.2 Bandenmontagebedrijven.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de presentaties, prijsaanvragen, aanbiedingen en referenties is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Bandenmontagebedrijven.nl draagt voor de inhoud van presentaties, prijsaanvragen, aanbiedingen en referenties geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Bandenmontagebedrijven.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en Garage, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

2.3 Bandenmontagebedrijven.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Met name garandeert Bandenmontagebedrijven.nl niet:

• dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie;

• dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

• dat derden niet de website en/of de systemen van Bandenmontagebedrijven.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 3 Onderhoud

3.1 Bandenmontagebedrijven.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Bandenmontagebedrijven.nl ontstaat.

Artikel 4 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1 De Garage garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij inhet kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Garage dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten, dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn account.

4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website geeft de Garage toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Garage is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3 De Garage is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Bandenmontagebedrijven.nl niet zal schaden.

4.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de website worden geplaatst:

• materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

• materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

• materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechtenprivacyrechten of waarmee andere rechten van Bandenmontagebedrijven.nl of derden worden geschonden;

• materiaal dat naar de mening van Bandenmontagebedrijven.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

• materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website;

• een advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

4.5 Bandenmontagebedrijven.nl behoudt zich het recht voor de door de Garage opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Bandenmontagebedrijven.nl behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om presentaties, opdrachten, referenties, aanbiedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Garage op schadevergoeding.

4.6 De score die op de website van Bandenmontagebedrijven.nl wordt toegekend is het resultaat van de beoordelingen van opdrachtgevers en een aantal objectieve criteria. Bandenmontagebedrijven.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van beoordelingen en scores die op de website worden gepubliceerd.

4.7 Bandenmontagebedrijven.nl is bij overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Garage geen partij. Bandenmontagebedrijven.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Garage om die werkzaamheden uit te voeren. Garage vrijwaart Bandenmontagebedrijven.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

4.8 (persoons-)gegevens die door middel van de website door Garage worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is de Garage evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

4.9 Indien Garage in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Bandenmontagebedrijven.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Garage te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 Referenties en opmerkingen

5.1 Een opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Garage door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de opdrachtgever verstrekt.

5.2 Een opdrachtgever is gerechtigd bij zijn beoordeling opmerkingen te maken omtrent de Garage.

Artikel 6 Privacy

6.1 Bandenmontagebedrijven.nl verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Bandenmontagebedrijven.nl van toepassing.

Artikel 7 Account

7.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bandenmontagebedrijven.nl dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de website onder registreren bij Bandenmontagebedrijven.nl.

7.2 Een account wordt pas aangemaakt wanneer Bandenmontagebedrijven.nl de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft aanvaard. Bandenmontagebedrijven.nl is gerechtigd een account en/of (het plaatsen van) een presentatie, aanbieding of andere informatie door de Garage te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

7.3 Ten behoeve van de account wordt een wachtwoord aan de Garage verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Garage mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Garage is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Bandenmontagebedrijven.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de dienst is gemaakt.

7.4 Bandenmontagebedrijven.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door Bandenmontagebedrijven.nl geëxploiteerde concept en de website behoren bij uitsluiting toe aan Bandenmontagebedrijven.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van presentaties, aan, referenties, biedingen of anderszins.

8.2 Het is de Garage niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Bandenmontagebedrijven.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Garage niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bandenmontagebedrijven.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken.

8.3 De Garage garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen aanbiedingen en presentaties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Garage vrijwaart Bandenmontagebedrijven.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 9 Uitsluiting

9.1 Bandenmontagebedrijven.nl behoudt zich het recht voor om Garage uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

• de Garage op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

• de Garage inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

• de Garage een uitzendbureau danwel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;

• de Garage een referentie plaatst bij een opdracht die door de Garage zelf op de website is geplaatst;

• de Garage in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bandenmontagebedrijven.nl niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Bandenmontagebedrijven.nl gebruikt maakt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Bandenmontagebedrijven.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Bandenmontagebedrijven.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Garage redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Bandenmontagebedrijven.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Bandenmontagebedrijven.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Bandenmontagebedrijven.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Bandenmontagebedrijven.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Bandenmontagebedrijven.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Garage die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de Diensten.

Artikel 12 Verwijzingen

12.1 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Bandenmontagebedrijven.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13 Beveiliging

13.1 Bandenmontagebedrijven.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Bandenmontagebedrijven.nl legt hiervoor proportionele technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14 Melding van Inbreuk

14.1 Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens.

14.2 Indien een Garage van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kan hij dit aan Bandenmontagebedrijven.nl melden door middel van een mail te sturen naar info@bandenmontagebedrijven.nl. Aan de hand van de door deze Garage op te geven gegevens zal Bandenmontagebedrijven.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Bandenmontagebedrijven.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Bandenmontagebedrijven.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de garage voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Bandenmontagebedrijven.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15 Duur en beëindiging

15.1 Elke overeenkomst tussen Bandenmontagebedrijven.nl en de Garage wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

15.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de Garage telkens na een periode van een (1) maand schriftelijk of per e-mail worden beëindigd.

15.3 Indien een overkomst is aangegaan voor bepaalde tijd wordt deze na het vestrijken daarvan steeds automatisch verlengd met een periode van een maand waarbij de Garage de mogelijkheid heeft de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van een maand

15.4 Indien de Garage in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Bandenmontagebedrijven.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Garage niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Bandenmontagebedrijven.nl.

15.5 In geval van beëindiging van de overeenkomst behoudt Bandenmontagebedrijven.nl te allen tijde het recht tot gebruik van de door de Garage ter beschikking gestelde gegevens, de omtrent de Garage ontvangen beoordelingen en opmerkingen, alsmede alle overige informatie die aan Bandenmontagebedrijven.nl ter beschikking is gekomen.

Artikel 16 Tarieven en betalingen

16.1 Alle door Bandenmontagebedrijven.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.

16.2 Bandenmontagebedrijven.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

16.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

16.4 Indien de Garage niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Bandenmontagebedrijven.nl schriftelijk op te zeggen.

16.5 De aan Bandenmontagebedrijven.nl verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.6 Betaling vindt plaats door middel van iDeal of overboeking.

16.7 Alle betalingen door de Garage aan Bandenmontagebedrijven.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Bandenmontagebedrijven.nl, ongeacht enige andere aanduiding door de Garage.

16.8 Enig beroep door de Garage op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de rechtbank te Almelo.

Almelo, Maart 2014

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 1 april 2014.